ساخت هواسازهایژنیک خط تولیدالکل(اتانول طبی)

ساخت هواساز هایژنیک خط تولید الکل (اتانول طبی)

ساخت هواساز هایژنیک

ساخت وارسال هواسازهایژنیک خط تولید الکل

 جهت تامین هوای تمیز همراه با فشار مثبت و ایجاد سرمایش گرمایش

 به سفارش کارخانۀ تولید اتانول طبی در اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹