ساخت فن های ضداسید خط اسکرابر بیولوژیک

ساخت فن های ضداسید خط اسکرابر بیولوژیک

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ ضداسید خط اسکرابر بیولوژیک

از جنس استیل ۳۱۶ – به سفارش نیروگاه اصفهان

ساخت و ارسال فن های سانتریفیوژ ضداسید خط اسکرابر بیولوژیک

از جنس استیل ۳۱۶ – به سفارش نیروگاه اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹