ساخت فن سانتریفیوژ برای کارخانه ذوب آهن

ساخت فن سانتریفیوژ برای کارخانه ذوب آهن

ساخت و ارسال ٣ دستگاه فن سانتریفیوژ به ظرفیت ٧۵ کیلووات و ٧.۵ کیلووات برای کارخانه ذوب آهن

ساخت اصفهان هواساز

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹