ساخت فن های بین کانالی نمایشگاه استان اصفهان

ساخت فن های بین کانالی نمایشگاه استان اصفهان

ساخت اگزاست فن های بین کانالی

ساخت و ارسال اگزاست فن های بین کانالی به ظرفیت هوادهی ۱۷۰۰۰مترمکعب،

فشار ۱۲۰پاسکال – سفارش نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹