نصب اکونوپک به سفارش نساجی ترمه ورامین

نصب اکونوپک به سفارش نساجی ترمه ورامین

نصب اکونوپک

نصب و راه اندازی هواسازایرواشر اکونوپک به انضمام کوره هوای گرم و فن مکنده پرز

در محل پروژه – به سفارش نساجی ترمه ورامین

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹