هواساز ایرواشر سالن های بافت قالی سلیمان

هواساز ایرواشر سالن های بافت قالی سلیمان

هواساز ایرواشر نساجی

ساخت و ارسال ۵ دستگاه هواساز ایرواشر جهت تامین سرمایش-گرمایش و رطوبت

 سالن های بافت شرکت قالی سلیمان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹