ارسال فن سانتریفیوژ-سفارش شرکت تولید اسید زنجان

ارسال فن سانتریفیوژ-سفارش شرکت تولید اسید زنجان

ساخت و ارسال فن سانتریفیوژ  (هواکش صنعتی) ۹۰ کیلووات به ظرفیت ۶۰۰۰۰ مترمکعب برساعت

جهت تزریق هوای تازه – به سفارش شرکت تولید اسید در زنجان

تماشاخانه تصویر

× پشتیبانی آنلاین
۰۳۱-۳۳۷۶۴۷۱۹